Naslovnica → O nama

O nama

Udruga Hrvatski računovođa

"Hrvatski računovođa", neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika, osnovana je na Osnivačkoj skupštini 6. srpnja 1993. temeljem prijedloga Inicijativnog odbora i uz sponzorstvo društva RRiF-plus d.o.o. Zagreb. Inicijalni odbor čine vodeći hrvatski znanstvenici i stručnjaci iz područja računovodstva, poreza i financija koji su svojim obrazovnim, konzultantskim i instruktivnim djelovanjem svakodnevno u dodiru s potrebama prakse. Odbor je pripremio postupak i pripremio materijale za Osnivačku skupštinu. Evidencijski list potpisalo je 462 sudionika koji su izrazili želju postati članovi osnovane Udruge. Dan Udruge je 17. listopad.

Udruga "Hrvatski računovođa" upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo uprave.

Zadaća osnivanja udruge

Temeljne zadaće osnivanja Udruge jesu:

 • okupljanje računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika u cilju stvaranja i djelovanja Udruge;
 • promicanje i ubrzanje primjene postojeće računovodstvene prakse u svjetsko računovodstvo suvremenog poduzetnika:
 • provođenje postupka provjere znanja članstva temeljem programa i pravilnika što ih utvrđuje Glavni odbor;
 • omogućavanje poslodavcima sigurnijeg izbora računovođe, poreznih savjetnika i financijskog djelatnika čije članstvo i edukacija u Udruzi predstavlja jamstvo njihove stručnosti i etičnosti;
 • zaštita njezinih članova glede njihovih prava iz odnosa s poslodavcima;
 • zaštita i promidžba staleža računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika u odnosu na državne institucije i javnost;
 • organizacija domaćih međunarodnih znanstvenih skupova, savjetovanja i drugih oblika usavršavanja znanja, kojim je svrha usklađivanje kvalitete rada profesionalnih računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika s razvojem tržišta i struke, te promicanje djelatnosti Udruge u javnosti;
 • sve drugo što u skladu s utvrđenim ciljem osnivanja utvrdi Skupština, na prijedlog Glavnog odbora ili članova.

Članstvo Udruge

Udrugu čine njezini članovi, i to: redovni članovi, počasni članovi i podupirajuči članovi.

Redovni član Udruge može biti osoba koja je osposobljena za poslove računovođe, poreznog savjetnika ili financijskog djelatnika bez obzira obavlja li rad kao zaposlenik ili poduzetnik.

Za počasnog člana Udruge može se imenovati osoba koja ima osobite zasluge za razvoj struke, čiji je znanstveni i stručni rad pridonio podizanju kvalitete računovodstvene, poreznosavjetničke i financijske struke ili čije su druge osobine od značenja za Udrugu.

Podupirajući članovi su pravne osobe koje su se odazvale pozivu Glavnog odbora i koje su temeljem toga pismeno prihvatile Statut i druga pravila Udruge.

Članarina

Članarina za 2024. g. iznosi 15,00 Eura uplaćuje se na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" broj HR9124020061100071316, u pozivu na broj uplate upisati OIB.

Člansku pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Uz popunjenu člansku pristupnicu dostaviti i potvrdu o uplaćenoj članarini za tekuću godinu.

Ustrojstvo Udruge

Udruga je ustrojena radom u Središnjici u Zagrebu, te u ograncima i podružnicama koje se mogu osnivati u županijama, općinama i gradovima.

Ogranak udruge može se osnovati u županiji, općini ili gradu ako se u Udrugu na tom području učlani najmanje 50 članova.

Podružnica Udruge može se osnovati u županiji, općini ili gradu ako se u Udrugu na tom području učlani i manje od 50 članova i članica.

Postupak osnivanja i način djelovanja podružnice, ogranaka, povjerenstva i njihovih stručnih odbora, kao i odnos između Središnjice Udruge i njih, utvrđuje se posebnim pravilima koje donosi Glavni odbor.

Tijela Udruge

Udruga ima slijedeća tijela: Skupštinu, Glavni odbor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti.

Skupštinu čine svi članovi Udruge i to fizičke osobe te ovlašteni predstavnici pravnih osoba. Redovita skupština se saziva najmanje jedanput godišnje, a izvanredno se saziva kad to zatraži pismeno najmanje deset članova Udruge.

Glavni odbor je izvršno tijelo Udruge i broji 9 (devet) članova. Skupština prilikom izbora članova Glavnog odbora bira i jednog od njih u svojstvu predsjednika, i jednog u svojstvu dopredsjednika. Članovi Glavnog odbora biraju se na rok od dvije godine, te mogu biti ponovno izabrani osim predsjednika i dopredsjednika na te funkcije koji mogu biti najviše dvaput uzastopce.

Izvršni odbor čine predsjednik i dopredsjednik Udruge. Tajnik Udruge je član Izvršnog odbora po službenoj dužnosti. Izvršni odbor brine se o tekućem izvršavanju odluka Skupštine i Glavnog odbora.

Nadzorni odbor nadzire financijsko poslovanje Udruge i o tome podnosi izvješće Skupštini. Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora biraju se na 2 godine i mogu biti ponovno birani.

Sud časti ima 3 člana koje na prijedlog Glavnog odbora bira Skupština. Članovi Suda časti mogu biti samo redoviti i počasni članovi Udruge. Sud časti svoje odluke temelji na kodeksu etike za profesionalne računovođe i kodeksu etike drugih struka te općepoznatim načelima vršenja profesionalne dužnosti.

Tajnik obavlja sljedeće poslove: priprema radne materijale za Skupštinu, Glavni odbor te odbore i povjerenstva Središnjice, organizira stručno, administrativno i komunikacijsko djelovanje Udruge, brine o provođenju odluka svih organa Udruge.

Edukacija računovođa

Profesija računovođa obavlja iznimno važnu zadaću u djelovanju poduzetništva državne administracije. Uspješno gospodarstvo zemlje bez dobro utemeljenog računovodstva je neostvarivo, što potvrđuje njihova povezanost od prvih početaka čovjekove osmišljene gospodarske aktivnosti do danas.

Udruga HRVATSKI RAČUNOVOĐA organizira edukativne aktivnosti kojima svojim članovima omogućuje permanentno obrazovanje i usavršavanje u struci. Edukativne aktivnosti ostvaruju se:

 • Izvođenjem programa za stjecanje zvanja ovlašteni računovođa;
 • Izvođenjem programa za stjecanje zvanja ovlašteni računovodstveni forenzičar;
 • Organiziranjem savjetovanja (Konferencija);
 • Povremena specijalistička predavanja.

Javnost rada udruge

Uvid u javnost svog rada Udruga ostvaruje putem izvješća koja se podnose podružnicama, ograncima, povjerenstvima i odborima, Glavnom odboru i Skupštini.

Širu javnost Udruga o svojem djelovanju obavještava putem javnog glasila Računovodstvo, revizija i financije. Časopis je mjesečnik, a naklada je RRiF-plus, d.o.o. Zagreb.

Statut udruge

Statut Udruge Hrvatski računovođe možete preuzeti ovdje.

Benedikt Kotruljević

 

RRiF grupa